نویسنده = مهرداد نصری
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص افتراقی گلبول های سفید فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در سنین مختلف (بچه ماهی، جوان و مولد)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 21-28

میگل تکلو؛ مهرداد نصری؛ رضوان ا... کاظمی