کلیدواژه‌ها = سن
تعداد مقالات: 4
2. اثر سن بر برخی از فاکتورهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی ) Cyprinus carpio Linnaeus 1758(

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 17-24

الهه باقی زاده؛ علی صادقپور؛ حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی بلوچی


3. مطالعه پارامترهای خون شناسی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه تالار قائم شهر، مازندران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 67-75

فاطمه یوسف زاده؛ شعبانعلی نظامی؛ حسین خارا


4. تشخیص افتراقی گلبول های سفید فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در سنین مختلف (بچه ماهی، جوان و مولد)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 21-28

میگل تکلو؛ مهرداد نصری؛ رضوان ا... کاظمی