تاثیـــر تــراکــم مولدین آرتمیـــا اورمیـانا درتولید سیست در استــخرهای پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه

چکیده

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در تولید سیست آرتمیادر استخرهای پرورشی، تعداد مولدین سیست زا و تراکم بیومس مولدین از نظر وزن آرتمیاهای بالغ در هرلیتر از آب استخرهای پرورشی می باشد  . در این مطالعه تاثیر تراکم مولدین بر تولید سیست روزانه  استخرهای پرورش آرتمیا با استفاده از روش های آماری، آنالیز واریانس و ضرایب هم بستگی، مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج این طرح حاکی از این است که با وجود تعداد کم تر مولدین سیست زا در حدود 5عدد در هر لیتر آب وبا تراکم وزنی بیومس آرتمیا در حد  1/0 الی 2/.گرم در لیتر، تولید سیست آرتمیا در دو ماهه اول دوره پرورشی(160کیلو گرم در هکتار) بسیار بیشتر از سه ماهه بعدی دوره پرورش، (47کیلو گرم در هکتار) بوده است  و طی سه ماهه بعدی، اگرچه بر تعداد مولدین سیست زا (بیش از 20عدددرلیتر) و تراکم وزنی بیومس آرتمیا(2/0الی3/0گرم در هر لیتر) در استخرهای پرورشی افزوده شده ولی تولید سیست کمتر شده است ( Sig : 0/000).

کلیدواژه‌ها