بررسی اثرات جیره های غذایی حاوی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا بر رشد، زنده مانی و مقاومت در برابر استرس های محیطی ماهی سوروم (Herus severus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 دانشگاه هرمزگان

چکیده

این بررسی  به منظور ارزیابی اثرات مخمر پروبیوتیک روی رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس های محیطی ماهی سوروم (Heros severus )، با استفاده از مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomycescervisia) انجام شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب 4 تیمار و 3 تکرار صورت پذیرفت. پروبیوتیک در سه سطح 1012×5/0 ،1012×1 و 1012×2 سلول مخمر در کیلوگرم جیره غذایی مورد استفاده قرار گرفت. لاروهای سوروم به تعداد سه بار در روز و به فاصله زمانی 4 ساعت تغذیه شدند. نتایج نشان دادند که مخمرهای پروبیوتیک بر مبنای میزان بکار رفته، روی پارامتر های رشد (وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، درصد کارایی پروتئین و نرخ بقاء) تاثیرات مثبت و معنی داری داشتند (05/0P

کلیدواژه‌ها