تعیین الگوی برداشت،حداکثرثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی شیر (Scomberomorous commerson)در محدوده آب های استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 دانشگاه هرمزگان

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

ماهی شیر یکی از گونه های مهم سطح زیان درشت در استان هرمزگان محسوب می شود. میزان صید این گونه درسال 1386 بالغ بر 5912 تن گردید که این مقدار 13% از کل صید ماهیان سطح زی درشت را تشکیل داد. جهت  برداشت  پایدار از ذخایر ماهی شیر لازم است الگوی برداشت ٬ حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی مورد محاسبه قرار گیرد. به همین منظور اطلاعات مربوط به فراوانی طولی و وزنی  درتمامی ماه های سال 1386 از3 تخلیه گاه اصلی بندرلنگه، بندرعباس و بندرجاسک در استان هرمزگان جمع آوری گردید. پیراسنجه های رشد  L∞،K به ترتیب 24/150 سانتی متر، 66/0برسال به دست آمده واز آنجا ٬ میزان مرگ ومیر طبیعی 67/0 برسال  به دست آمد وسپس مقدار حداکثر ثابت برداشت  1490 تن برآورد گردید . رابطه توانی  W = a.FLbطول(سانتی متر) –   وزن(گرم)  این بررسی به صورت87/2 FL 2- 10× 86/1 W = محاسبه شد که  نشاندهنده رشد همگون این گونه بود . الگوی برداشت نشان داد که حدود 50% از ماهیان صید شده قبل از اولین طول بلوغ موردبهره برداری قرار می گیرند. بیشترین مقدار بازسازی شیلاتی در مهر ماه و بامیانگین طولی 40 سانتی متر به دست آمد. جهت تصحیح الگوی برداشت مناسب این گونه٬ پیشنهادات ممنوعیت صید در زمان بیشترین بازگشت شیلاتی و تعدیل ابزار صید (گوشگیر سطح) ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها