شناسایی زئوپلانکتون های سواحل ایرانی دریای عمان و تنگه هرمز و مقایسه آنها در قبل و بعد از مانسون تابستانه با یکدیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان ، گروه شیلات وزیست شناسی دریا

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 اکولوژی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

5 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-

چکیده

شناسایی و رده بندی زئوپلانکتون های جانوری و تعیین فراوانی آنها در آب های ایرانی دریای عمان در قبل و بعد از مانسون تابستانه از تنگه هرمز تا پسابندر در چابهار در سال 1386 صورت گرفت که طی آن 10 ایستگاه نمونه برداری تعیین گردید. جمع آوری زئوپلانکتون ها توسط تور کمرشکن (Closing Net) با چشمه 55 میکرون از عمق به سطح به صورت عمودی انجام و علاوه بر آن پارامترهای فیزیکی و شیمیایی از قبیل درجه حرارت، شوری، اکسیژن محلول، pH و کلروفیل a با استفاده از دستگاه CTD مورد سنجش قرار گرفت. در این بررسی 62 جنس از 11 شاخه جانوری شناسایی گردید. از میان گروه های شناسایی شده، پاروپایان با 25%، مژه داران دریایی با 22%، نیم طنابداران با 6%، نرم تنان با 2% گروه های غالب بودند. پاروپایان به عنوان مهم ترین زئوپلانکتون دریایی در این مطالعه در 4 راسته شناسایی گردیدند که سیکلوپوئیدا با یک خانواده و 2 جنس نسبت به سایر راسته ها غالبیت داشتند که جنس Oithona در قبل و بعد از مانسون22% از کل پاروپایان را به خود اختصاص داد. پراکنش و تراکم زئوپلانکتون ها در دریای عمان، تحت تاثیر بادهای موسمی جنوب غربی اقیانوس هند قرار دارد به طوریکه نتایج نشان می دهد فراوانی کل آنها در قبل از مانسون کمترین مقدار (17%) و در بعد از مانسون بیشترین مقدار (83%) را داشته است.

کلیدواژه‌ها