اثر ترکیبی دو هورمون گنادورلین و پروستاگلندین(PGF2α) بر تکثیر نیمه مصنوعی ماهی حوض(Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس،

3 دانشگاه هرمزگان

4 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سد وشمگیر

چکیده

       این تحقیق در اردیبهشت ماه 1388 در کارگاه تکثیر و پرورش ماهی خاویاری سد وشمگیر واقع در کیلومتر 35 شمال شهرستان آق قلا انجام گرفت.جهت مطالعه اثر ترکیبی دو هورمون گنادورلین و پروستاگلاندین(PGF) بر تکثیر نیمه مصنوعی ماهی حوض(Carassius auratus)، مولدین در 5 تیمار شامل : ml 4/0 هورمون ترکیبی فوق (در 2 مرحله) با نسبت های :0% pro  + 100% Gn :1T, 25% pro + 75% nG :2T، 5% pro + 50% Gn :3T  ،75% pro + 25% Gn :4T  ، 100% pro + 0% Gn :5T   به ازای هر مولد در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل بعلاوه یک شاهد با میزان ml 02/0 در مرحله اول تزریق و ml 2/0 در مرحله دوم تزریق هورمون  HCG انسانی به ازای هر مولد در 3 تکرار مورد تزریق قرار گرفتند.  بعد از بررسی شاخص های مورد نظر مؤثرترین نسبت در القاء مولدین، نسبت در تیمار2 بود. درصد جوابدهی ماهیان مولد در گروه شاهد و تیمار 2 تقریباً مشابه بود و با دیگر تیمارها دارای اختلاف معنی داری بود(05/0 <  P). درصد لقاح و بررسی وضعیت تخمک گشایی در گروه شاهد با تیمار 2 اختلاف معنی داری را نشان نداد ولی در مقایسه با سایر تیمارها این شاخص ها دارای اختلاف معنی داری بود(05/0 <  P).

کلیدواژه‌ها