بررسی تاثیر روش های تریمینگ(آراسته کردن) بر کیفیت و راندمان تولید فیله ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

4 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، بندر انزلی

5 موسسه تحقیقات شیلات ایران،

6 مرکز ملی تحقیقات شیلات ایران بندر انزلی

چکیده

در این تحقیق برای تهیه فیله تریمینگ شده (آراسته شده) ماهی کپور نقره ای از 2 روش دستی(سنتی) و صنعتی(ماشینی) استفاده گردید ودر هر دو روش فاکتورهایی مانند اندازه گیری درصد اندام های مختلف در ماهی کامل و شکم خالی، اندازه گیری طول و عرض، وزن و قطر فیله قبل و بعد از تریمینگ،اندازه گیری سرعت تریمینگ،راندمان و درصد اضافات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این طرح نشان داد بیشترین راندمان فیله ماهی در دو روش تریمینگ دستی و صنعتی مربوط به تریمینگ فیله ماهی بدون پوست و ستون فقرات(بترتیب با 6/45 و 49درصد) و کمترین راندمان مربوط به تریمینگ فیله ماهی بدون پوست و بدون ستون فقرات می باشد. ولی فیله های تریمینگ شده بدون پوست وبدون ستون فقرات به روش صنعتی از نظر شکل ظاهری مصرف مطلوبتر میباشند.

کلیدواژه‌ها