اثرات ضد قارچی تراف نانوسیلور بر روی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و لارو تا وزن یک گرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،

3 دانشگاه هرمزگان

چکیده

به منظور ارزیابی تراف نانوسیلور در کنترل آلودگی های ناشی از میکروارگانیسم ها در شرایط کارگاهی پرورش
قزل آلای رنگین کمان، استحصال تخمک و اسپرم از ماهیان مولد 5-4 ساله مطابق روش معمول کارگاهی صورت گرفت. میزان بقاء تخم های حاصله تا مرحله چشم زدگی و از مرحله چشم زدگی تا مرحله تفریخ تخم ها و نیز میزان بقاء لارو تا وزن 2/1-1 گرم، در یک تراف 2 متری با 4 تکرار وگروه کنترل منفی(شاهد) با 3 تکرار بدون هرگونه مداخله دارویی به کار گرفته شد. در این مطالعه میزان فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده شامل درجه حرارت (2/13 ـ 5/12 درجه سانتیگراد)، اکسیژن (9-8 میلی گرم در لیتر)، (دی اکسیدکربن 2 ± 5/7 میلی­گرم در لیتر)، آمونیاک (کمتر از 01/0 میلی گرم در لیتر)، نیتریت (کمتر از 1/0 میلی گرم در لیتر)  و درجه سختی (170 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم)  بوده است. در این مطالعه میزان 1800 گرم تخم در تراف حاوی نانوسیلور (نانونصب پارس)  انکوبه شد. نتایج حاصل از بقاء تخم و لارو تا یک گرمی در تراف نانوسیلور به ترتیب 4/69 و 8/91 درصد بود، که از نظر آماری در مقایسه با گروه شاهد در بقاء تخم تفاوت معنی داری داشت (P<0/05) . ولی میزان  بقاء لارو تا یک گرمی تفاوت معنی­داری با گروه شاهد نداشت P>0/05)). با توجه به نتایج مذکور و خواص خارق العاده نانوسید از قبیل خوراکی بودن، غیر مضر بودن، دوستدار محیط زیست بودن و غیره و نیز اثرات سوء و ممنوعیت استفاده از مالاشیت گرین می توان تراف نانوسیلور را به عنوان جایگزین مناسب برای مالاشیت گرین در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها