تاثیردما و تغذیه جلبکی برتراکم روتیفر Brachionus plicatilis درشرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

 برای دستیابی به بهترین تراکم  رشد روتیفرها  در این مطالعه دو  نوع تیمار (دما و تغذیه جلبکی) انتخاب و مطالعات در بخش آبزی پروری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان واقع در شهر بندرعباس در مهرماه 1388 انجام شد.
در این آزمایش روتیفر گونهplicatilis Brachionus در شرایط آزمایشگاهی در سه سطح دمای (25 ، 30 و 35 درجه سانتیگراد ) و تغذیه جلبک در سه سطح ( تغذیه منحصراً با  Chlorella ،تغذیه منحصراً با Nannochloropsisو تغذیه با ترکیب  Nannochloropsis و  Chlorella) مورد آزمایش قرار گرفت.جهت بررسی و مقایسه تیمار ها از آنالیز واریانس دو طرفه استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش دما تراکم روتیفرهاافزایش می یابد ، به طوری که در دمای 25 درجه سانتیگراد با کمترین میانگین تراکم و در دمای  35 درجه سانتیگراد با بیشترین میانگین تراکم روتیفر مواجه شده که اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0 P<). همچنین اثرات متقابل دما و تغذیه جلبکی دارای اختلاف معنی داری بود (05/0 P<).در درجه حرارت 35 درجه سانتیگراد و تغذیه با ترکیب Nannochloropsis و  Chlorella بیشترین تراکم روتیفرها مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها