بررسی فاکتورهای متابولیک و یونی سرم خون در ماهی گاریزLiza klunzingeri در سواحل بندر عباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

چکیده

در این مطالعه پارامترهای یونی (Na+، K+، Mg+2و Ca+2) و فاکتورهای متابولیک (کلسترول، پروتئین کل و گلوکز) در سرم خون و ارتباط بین آنها در 28 عدد ماهی گاریز(Liza klunzingeri) صید شده در سواحل استان هرمزگان(خلیج فارس) بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که میزان های Na+، K+، Mg+2و Ca+2 دارای بیشترین تا کمترین مقدار در سرم خون ماهی گاریز بوده اند. میزان غلظت کلسترول بیشتر از گلوکز و کمی بیشتر از پروتئین کل بوده است. Na+دارای ارتباط معنی دار مثبتی با منیزیم بوده (01/0P<) اگر چه دارای ارتباط معکوس با گلوکز (01/0P<) و pH (01/0P<) می باشد. Mg+2 دارای ارتباط معنی دار مثبت با میزان نسبت Na+به K+و نسبت Ca+2به K+ (05/0P<) است، اگرچه دارای ارتباط معکوس با pH (01/0P<) و گلوکز (05/0P<) می باشد. ارتباط بین Na+به K+و  Ca+2به K+  مثبت بوده (01/0P<) و غلظت Ca+2دارای ارتباط معنی دار مثبت با کل پروتئین بود(05/0P<). توجه به ارتباطات بین یون ها و فاکتورهای متابولیک در چرخه تولید مثلی، تنظیم اسید آلکالینی، رشد و تنظیم اسمزی در ماهی گاریز و نتایج حاصل از این مطالعه می تواند در بررسی وضعیت سلامت، تشخیص عوامل بیماری زا و مدیریت صید این گونه در سواحل خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها