اثر ترکیبات یونی اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum kamensky 1901) مهاجر به رودخانه سفید رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاریاری دکتر دادمان

چکیده

در این پژوهش برخی از ترکیبات یونی مولدین ماهی سفید و روابط آنها با کارایی تکثیر مصنوعی و عوامل اسپرم شناختی مورد بررسی قرار گرفت به طوری که در 20 نمونه از مولدین نر که 10عدد 3 ساله و 10عدد 4 ساله بودند میانگین و انحراف معیار یون ها در ماهیان 3و4 ساله مورد بررسی به ترتیب meq/l  7/5 ± 96 و 4/6 ± 6/96 سدیم ،  meq/l 6/1 ± 32 و 4/2 ± 5/34  پتاسیم، mg/dl 43/1 ± 23/4 و 02/1 ± 58/3 کلسیم، meq/l 62/0 ± 25/2  و  47/0 ± 27/2 منیزیم،  meq/l 95/7 ± 1/100و  68/7 ± 3/107 کلر بدست آمد. ارتباط یون های پتاسیم، کلر با درصد لقاح و درصد تفریخ مثبت و مستقیم بود ولی ارتباط سدیم ، منیزیم و کلسیم با درصد لقاح و درصد تفریخ منفی و عکس به دست آمد.

کلیدواژه‌ها