بررسی امکان تهیه گسترش کروموزومی میگوی آب شیرین Caridina fossarum Heller 1862

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

چکیده

این تحقیق جهت تهیه گسترش کروموزومی میگوی آب شیرین(Caridina fossarum) از تخم و لارو آن انجام شد. به علت اندازه کوچک این میگو به جای تزریق از روش غوطه وری استفاده گردید. این مطالعه تا مرحله ی مشاهده ی سلول ها و ترکیده شدن آنها و در نهایت کروماتیدها پیش برده شد. در مورد کار با سلول های تخم، سلولی مشاهده نشد که علت این امر را می توان به غشاء سخت کیتینی اطراف تخم و مرگ و میر احتمالی سلول های تخم در مرحله غوطه وری اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها