ارزیابی برخی از شاخص های زیستی بچه فیل ماهیان نگهداری شده در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر قبل از رهاسازی به رودخانه های استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی گرگان

2 دانشگاه پیام نور گرگان، گروه منابع طبیعی و کشاورزی

چکیده

        تحقیق حاضر به منظور ارزیابی برخی از شاخص های زیستی بچه فیل ماهیان در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر اجرا گردید و بچه ماهیان تولید شده توسط این کارگاه ها که به منظور بازسازی ذخایر به رودخانه ها رهاسازی می گردند، مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین وزن رهاسازی بچه فیل ماهیان در مرکز شهید مرجانی1/1 ± 1/15گرم و در مرکز سد وشمگیر3/1± 17/16گرم بود. سطح کشت بچه فیل ماهیان در کارگاه شهید مرجانی 16 هکتار، تعداد بچه فیل ماهی کشت شده 1300000 قطعه، تعداد  بچه ماهیان رها سازی شده 743705 قطعه و درصد بازماندگی آن 3/54 درصد گزارش گردید. همچنین سطح کشت بچه فیل ماهیان در کارگاه سد وشمگیر 4 هکتار، تعداد بچه فیل ماهی کشت شده 260000 قطعه، تعداد بچه ماهیان رها سازی شده 64810 قطعه و درصد بازماندگی آن 6/53 درصد گزارش گردید. در کارگاه شهید مرجانی بچه ماهیان در دامنه طولی23-5/10سانتیمتر و دامنه وزنی 33-8 گرم و بچه ماهیان کارگاه سد وشمگیر در دامنه طولی 20-14 سانتیمتر و دامنه وزنی 25-10 گرم قرار داشتند. ضریب چاقی و نرخ رشد  بچه ماهیان در کارگاه شهید مرجانی به ترتیب02/0±45/0 و 8/0±4/ 5 و سد وشمگیر 02/0±4/0 و 4/0±1/5 محاسبه گردید. نتایج بررسی حاضر نشان داد که ضریب چاقی و نرخ رشد بچه تاس ماهیان ایرانی در دو کارگاه مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند (05/0P>). با توجه به موارد ذکر شده، می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که در زمان مورد بررسی در تحقیق حاضر، شرایط پرورش بچه فیل ماهیان در کارگاههای شهید مرجانی و سد وشمگیر در وضعیت متوسط قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها