بررسی مرفومتریک و مریستیک در شناسایی گونه های جنس Alosa Clupeidae) ) درسواحل استان گیلان(جنوب غربی دریای خزر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

2 اداره کل شیلات استان گلستان

3 مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آب های داخلی گرگان

چکیده

         به منظور شناسایی و تعیین پراکنش شگ ماهیان در حوضه جنوب غربی دریای خزر در سالهای 87 و 88 همزمان با شروع فصل صید ماهیان استخوانی، نمونه برداری از تعاونیهای صیادی پره در نوار ساحلی استان گیلان از منطقه چابکسر تا منطقه آستارا  انجام گرفت. در مجموع 132 قطعه  شگ ماهی صید و  مورد بررسی قرار گرفتند. جهت شناسایی گونه ها از دو شاخص اندازه گیری های ریخت سنجی(مورفو متریک) و خصوصیات شمارشی(مریستیک) استفاده شد. در این بررسی سه گونه شگ ماهی به اسامی         1904 Alosabrashnikovi Borodin, ،  Alosa caspia Eichwald,1838 و Alosa kessleri Grimm,1887 
شناسایی شد. از مهمترین شاخص های شمارشی مورد بررسی تعداد خارهای آبششی (Gill Raiker) بود. به طوری که گونه Alosabrashnikovi  دارای 22تا 49عدد خارآبششی و بطور میانگین 41/5 ± 6/36 عدد،Alosa caspia   دارای 74 تا 128 عدد خارآبششی و میانگین 96/14 ± 3/106 عدد،Alosa kessleri   دارای 49 تا 73 عدد خارآبششی و میانگین 5/10 ± 5/58 عدد بودند. از مهمترین اندازه گیری های ریخت سنجی بدست آمده نسبت در صد قطر چشم(Eye Diameter)به طول سر(Head Lenght)بود که برای گونه براشنی کووی این نسبت از 91/15 تا 88/ 21 درصد و بطور میانگین 03/1± 53/18 درصد، برای شگ ماهی دریای خزراز 38/19 تا 30/24 درصد و میانگین 34/1 ± 48/22 درصد ، برای شگ ماهی مهاجر 75/17 تا 4/22 درصد و میانگین 54/1 ± 88/20 درصد بود.

کلیدواژه‌ها