بررسی اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در صدف‌های دوکفه‌ای Saccostrea cucullata و Solen brevis مناطق بین جزرومدی بندرلنگه و بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد‌ اسلامی‌ واحد‌ علوم‌ و‌ تحقیقات خوزستان

2 دانشگاه تربیت مدرس نور

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

در این پژوهش به بررسی غلظت فلزات کادمیوم، روی و سرب با نمونه برداری از رسوبات سطحی، صدف­ صخره­ای خوراکی (Saccostreacucullata) و صدف­ ملالیس (Solen brevis) از 6 ایستگاه در سواحل بندرلنگه و بوشهر به ترتیب در پاییز 1389 و بهار 1390 پرداخته شده است.  نتایج حاصله بیانگر آنست که میانگین تجمع فلزات سنگین در رسوبات سطحی منطقه بندرلنگه الگویی به صورت Pb>Zn>Cd نشان داد، در حالی که میانگین غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی بوشهر گویای Zn>Pb>Cd  بود. نتایج همچنین نشان داد که میان مقدار تجمع فلزات سنگین روی و سرب به ترتیب در بافت نرم و پوسته هر دوگونه دوکفه­ای با غلظت آنها در رسوبات همبستگی معنی داری وجود دارد. نکته قابل توجه این است که فلز کادمیوم الگوی مشابهی را در دو­گونه دوکفه­ای نشان نداد، بطوری که در صدف­ (Saccostreacucullata)  همبستگی مثبت و معنی داری میان  غلظت فلز کادمیوم در بافت نرم و رسوبات سطحی مشاهده گردید، درحالی­که در صدف (Solen brevis) همبستگی مثبت و معنی داری میان غلظت فلز کادمیوم در پوسته صدف و رسوبات سطحی ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها