بررسی تاثیر روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorusغنی شده با ویتامین C در پرورش لارو تاسماهی ایرانیAcipenser persicus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی

2 اداره کل شیلات استان گیلان

3 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

چکیده

طی قرن اخیر ذخایر ماهیان خاویاری بر اثر صید بیش از حد و غیر مجاز از بین رفته است. تاس ماهی ایرانی که عمدتاً بومی سواحل ایران می باشد در مقایسه با سایر گونه ها تاثیر و اهمیت بیشتری در صید کشورمان دارد، از اینرو در این بررسی افزایش رشد، بازماندگی لارو تاس ماهی ایرانی  با غنی سازی روتیفر آب شیرین در 3 تیمار تغذیه ای مختلف و هر تیمار 3 تکرار  در خرداد سال 1387در ایستگاه تغذیه و غذای زنده بندر انزلی مورد بررسی قرار گرفت. تیمار1 : مشابه عملکردبخش مراکز تکثیر که در ابتدا با سیست دکپسوله آرتمیا و سپس دافنی تغذیه شدند، تیمار2 : مخلوطی از آرتمیا، روتیفر ودافنی، تیمار3 : روتیفر غنی شده با ویتامین C
 (ا اسید آسکوربیک6 پالمیتات). در هر تیمار 45 عدد لارو در وان های 100 لیتری که تا 30 لیتر آب گیری شده بودند در 3 تکرار به مدت 8 روز موردغذا دهی بر اساس 30 درصد وزن بدن در 4 نوبت قرار گرفتند. در طول بررسی میانگین دما  5/0 ± 5/22 در جه سانتیگراد، pH آب  1/0 ± 5/ 8 و اکسیژن 2/0 ± 58/ 9 میلیگرم برلیتر بر آورد گردید. در بررسی نرخ رشد ویژه(SGR)، میزان درصد بازده وزن(WG) وضریب تبدیل غذایی(FCR) وضریب وضعیت(CF) بیشترین میزان را به طور معنی دار تیمار 3 به ترتیب  با
(04/0±47/10 )، (62/0± 4 2/124 )، (008/0 ±51 /1 )، (07 /0 ± 79 /0) نشان داد. بررسی ضریب بازماندگی نیز نشان داد که بین تیمار 3 وسایر تیمارها اختلاف معنی دار است. نتایج حاصل نشان دادBrachionus calyciflorus  غذای زنده مناسبی جهت
غنی سازی با ویتامینC  بوده و می توان با ایجاد استخرهای مناسب درکنارکارگاه تکثیر  همراه با سایر روتیفرهای آب شیرین غنی سازی و در پرورش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها