بررسی رژیم غذایی سفره ماهی Himantura walga در سواحل خلیج فارس، استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده

      در این مطالعه رژیم غذایی سفره ماهی پودوخار (Himantura walga) در سواحل خلیج فارس، استان هرمزگان از طریق آنالیز محتویات معده مورد بررسی قرار گرفت. دو گروه غذای اصلی و دو گروه غذای فرعی در محتویات معده شناسایی شد. رژیم غذایی غالب این گونه سخت پوستان بود. شاخص ارجحیت غذایی نشان داد که میگوها و خرچنگ ها به ترتیب به میزان 35/79درصد و 09/51 درصد مهمترین غذاهای مصرفی بودند. توتیای دریایی (39/17 درصد) و زئوبنتوزهای ریز (84/7 درصد) اقلام غذایی فرعی بودند. آنالیز محتویات معده این سفره ماهی آشکار کرد که ترکیبات غذایی در تمام فصول مورد بررسی یکسان است. با توجه به شاخص طول نسبی روده و محتویات معده، این ماهی گوشتخوار محسوب می شود. بررسی تغییرات فصلی شاخص پری معده نشان داد که میزان تغذیه در طول سال متغیر و بیشینه شاخص پری معده در فصل بهار بود. شاخص خالی بودن معده نشان داد که این گونه جزو گروه ماهیان پرخور می باشد. با افزایش عرض دیسک ماهی شدت تغذیه افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها