بررسی تراکم و تنوع فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 بخش اکولوژی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان- بندرعباس

چکیده

      تراکم و تنوع فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی بندرعباس در دو فصل زمستان 1388 و بهار 1389 در 4 ایستگاه خور شیلات، بندر شهیدباهنر، خور مخابرات و سورو مورد بررسی قرار گرفت. عملیات نمونه برداری به صورت ماهانه از لایه سطحی آب انجام شد .در این مطالعه 48 جنس فیتوپلانکتونی متعلق به شاخه های دیاتومه، دینوفلاژله، سیانوفیسه و هاپتوفیسه شناسایی شدند که دیاتومه ها با 31 جنس (59/64%)، دینوفلاژله ها با 13 جنس (08/27%)، سیانوفیسه ها با 3 جنس (25/6%) و هاپتوفیسه ها با 1 جنس (08/2%) به ترتیب غالب ترین جوامع فیتوپلانکتونی بودند. Amphora ، Coscinodiscus ، Pleurosigma جنس های غالب دیاتومه ها و Gymnodinium، Prorocentrum، Peridinium جنس های غالب دینوفیسه ها و Oscillatoria و Coccolithopher  به ترتیب مهمترین جنس های سیانوفیسه ها و هاپتوفیسه ها در این مطالعه بودند. میانگین تراکم دینوفلاژله ها 10886، دیاتومه ها 5340،  سیانوفیسه ها 3070 و هاپتوفیسه ها 391 سلول در لیتر بدست آمد. بازه شاخص تنوع زیستی مارگالف برای جوامع فیتوپلانکتونی آب های ساحلی بندرعباس از 332/0 تا 035/2 گزارش شد که بیشترین شاخص تنوع زیستی مارگالف در طول مطالعه در ایستگاه باهنر و کمترین آن در خور مخابرات به ثبت رسید. بنا بر نتایج آزمونهای غیرپارامتریک کروسکال- والیس و کولموگروف- اسمیرنوف بین فراوانی فیتوپلانکتون ها در ماه های مختلف مطالعه اختلاف معنی دار آماری وجود داشته) 05/0>p) ولی در ایستگاه های مختلف فراوانی فیتوپلانکتون ها دارای اختلاف معنی دار آماری نبوده است(05/0p>).

کلیدواژه‌ها