اثر رنگ تانک پرورش بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور(Cyprinus carpio )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه شیلات ، بندرگز

چکیده

      این آزمایش به مدت 6 هفته و در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال بندرترکمن در استان گلستان انجام گرفت. آزمایشات در 4 تیمار و 3 تکرار بصورت زیر انجام گرفت: تیمار 1: تانک های قرمز، تیمار 2 :  تانک های آبی، تیمار 3: تانک های سفید، تیمار 4 : تانک های مشکی. نرخ غذادهی براساس 10 درصد وزن بدن کل بچه ماهیان، یک تکرار در روز صورت گرفت. با توجه به اهمیت فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب و تاثیر آنها بر تغذیه و در نهایت رشد ماهیان، این عوامل در تمام مدت پرورش به طور دقیق کنترل گردید، به طوریکه میزان اکسیژن محلول برابرppm 6-5/5 ، دما برابر2±26 درجه سانتیگراد و pH در طول آزمایش برابر 8-5/7 اندازه گیری گردید. بچه ماهیان کپور در طول دوره آزمایش با غذای SFC که دارای رطوبت 7/8%، خاکستر 2/11%، پروتئین 32% و چربی 5/10% بود، تغذیه شدند. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص گردید که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن بچه ماهیان اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (05/0>P). بطوریکه بیشترین افزایش وزن و طول بدن را بچه ماهیان کپور در تیمار 3 با تانک های سفید رنگ داشتند. همچنین اختلاف معنی داری در میزان ضریب رشد ویژه، درصد افزایشی وزن بدن و رشد روزانه مشاهده شد(05/0>P)، ضمن اینکه اختلاف معنی داری در میزان ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و درصد بازماندگی مشاهده نگردید(05/0<P). نتایج این بررسی نشان داد، اگر ماهی کپور در بستر سفید همراه با شرایط مناسب هوادهی و غذادهی پرورش یابد، بیشترین رشد و زنده مانی را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها