بررسی قابلیت ریزجلبکTetraselmis suecica در تصفیه پساب ثانویه شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 دانشگاه هرمزگان

3 اداره کل شیلات سیستان، زابل

4 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

       در این تحقیق اثرات پالایشی ریزجلبک تتراسلمیس سواسیکا (Tetraselmis suecica) مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تحقیق بررسی قابلیت تراکم های مختلف این ریزجلبک در حذف ازت و فسفر پساب بود. بدین منظور ریزجلبک تتراسلمیس سواسیکا  (T. suecica) در شرایط ثابت آزمایشگاهی با سه تراکم اولیه (105×5 سلول در میلی لیتر بعنوان تراکم پایین، 106×1 سلول در میلی لیتر بعنوان تراکم متوسط و 106×2 سلول در میلی لیتر بعنوان تراکم بالا) در 250 میلی لیتر پساب به منظور بررسی اثرات پالایشی طی مدت 14 روز پرورش داده شد. طی دوره پرورش غلظت فسفات و فرم هایی از نیتروژن مانند نیتروژن نیتریتی و نیتروژن نیتراتی توسط روش های استاندارد اندازه گیری با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش تعیین گردید. تراکم های متوسط و بالای این ریزجلبک  میزان حذفی برابر با 80% نیترات و 8/71% فسفات و 3/56%  نیتریت را از پساب تحت آزمایش نشان دادند. این نتایج، توانایی ریزجلبک را در کاهش ازت و فسفر پساب و امکان کاربرد آن جهت تصفیه پساب ها نشان می دهد بطوری که تراکم های بالاتر میزان حذف ازت و فسفر بیشتر و نتایج رضایتبخش تری را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها