اثر استرس حاد بر نوسانات کورتیزول و گلوکز ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus) تغذیه شده با سطوح متفاوت ویتامین های C و E

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تالش

3 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت

4 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

5 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

چکیده

       ویتامین ها ترکیبات آلی پیچیده ای هستند، که اهمیت حیاتی برای ماهیان داشته و کمبود آنها باعث اختلالات شدید در بدن می گردد. نه جیره غذایی شامل ترکیبی از مقادیر 0، 100 و 400 میلی گرم ویتامین C و 0، 100 و 400 میلی گرم ویتامین E در کیلوگرم غذا در 2 تکرار و به مدت 15 هفته جهت پرورش ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شدند. تعداد 270 عدد ماهی استرلیاد با وزن متوسط 28/14±92/350 گرم به 18 تانک فایبرگلاس معرفی گردیدند. در پایان آزمایش تست استرس(شامل قرار گرفتن در معرض هوا، کاهش حجم آب و قطع هوادهی) انجام و 3 عدد ماهی از هر تانک به طور تصادفی خونگیری شدند. نتایج نشان داد که پس از انجام تست استرس حداقل و حداکثر مقدار کورتیزول در تیمارهای (9) mg/kg 400C 400E  و (4) mg/kg  0C 100E  (اثر توام ویتامین ها) و به ترتیب معادل 31/0 ± 69/25 و 44/0 ± 22/54 نانوگرم در میلی لیتر ثبت گردید که دارای اختلاف معنی دار آماری بودند(05/0>P).  حداقل و حداکثر مقدار گلوکز پس از انجام تست استرس در تیمارهای (9) mg/kg 400C 400E  و (2) mg/kg  100C 0E  و به ترتیب  16/0 ± 49/68 و  38/0 ± 27/98 میلی گرم در دسی لیتر بود، که  اختلاف معنی دار آماری را نشان داد(05/0 >P).  با استناد به نتایج فوق می توان اظهار نمود که سطوح بالای ویتامین های C و E جیره و اثر متقابل آنها می توانند تاثیرات مثبتی در کاهش اثرات سوء استرس در ماهی استرلیاد داشته باشند.

کلیدواژه‌ها