تشخیص افتراقی گلبول های سفید فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در سنین مختلف (بچه ماهی، جوان و مولد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، گروه شیلات، واحد بندرانزلی

3 موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریایی خزر

چکیده

      پارامترهای خون شناسی شاخص های مفیدی هستند که به منظور ارزیابی شرایط فیزیولوژیک آبزیان در پاسخ به استرس، آلاینده ها و تغییرات فیزیولوژیک و اکولوژیک به کار می روند. در این تحقیق تعداد و شمارش افتراقی گلبول های سفید فیل ماهی(Huso huso)  در سه رده سنی بچه ماهی، جوان و مولدین در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در یک دوره زمانی شش ماهه(بهار و تابستان) سال 1391مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از 30 قطعه فیل ماهی (10 بچه ماهی، 10 جوان و 5 مولد ماده و 5 مولد نر) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که در پارامتر های WBC، درصد لنفوسیت، نوتروفیل، مونوسیت و ائوزینوفیل در سنین مختلف تفاوت معنی دار آماری وجود دارد(05/0>P). هیچگونه تفاوت معنی دار آماری در مولدین نر و ماده فیل ماهی وجود نداشته (05/0>P) و درصد لنفوسیت و نوتروفیل در نرها بیشتر درحالی که درصد منوسیت و ائوزینوفیل در ماده ها بالاتر بوده است. با استناد به نتایج  مذکور می توان اظهار نمود که فاکتور های سن و جنسیت در شاخص های خونی بسیار تاثیر گذار می باشند.
 

کلیدواژه‌ها