بررسی توزیع و تراکم ماکروبنتوزها در مزارع پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در منطقه گمیشان استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی

چکیده

      این تحقیق به منظور بررسی تراکم ماکروبنتوز ها در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی در منطقه گمیشان استان گلستان در 2 استخر هر یک به مساحت 1 هکتار و عمق متوسط 5/1 متر انجام شد. نمونه برداری از رسوبات از 5 قسمت (خروجی، میانی، ورودی و کناره ها) با استفاده از دستگاه گرب با سطح مقطع 262 سانتی متر مربع طی دوره پرورش بطور ماهانه (از تیر تا مهر) در مرکز آموزش و ترویج آبزیان گمیشان در سال 1389 انجام شد.  نمونه های جمع آوری شده با محلول رزبنگال(1 گرم بر لیتر) رنگ آمیزی و با الکل اتیلیک 70% تثبیت شدند، در آزمایشگاه نمونه ها از الک 500  میکرون جهت نگهداری ماکروبنتوزها عبور و شستشو داده شده و با استفاده از استریو میکروسکوپ و میکروسکوپ تمام موجودات توسط کلید های شناسایی اختصاصی دریای خزر شناسایی و شمارش شدند. فاکتورهای دما، pH، شوری هر ده روز یکبار اندازه گیری گردید.  موجودات ماکروفون شناسایی شده در استخر های پرورش میگوی سفید غربی مربوط به رده های شکم پایان، دوکفه ای ها، پرتاران، حشرات و سخت پوستان بودند. به طور کلی بیشترین فراوانی در استخر 6 با 67 درصد و استخر 16 با 58  درصد متعلق به گروه پرتاران و کمترین فراوانی در استخر 6 با 2 درصد و استخر 16 با 5 درصد متعلق به گروه سخت پوستان بود. همچنین کمترین فراوانی ماکروبنتوزها در استخر 6 و 16 در کناره راست و بیشترین تراکم در استخر 6 در ورودی و استخر 16 در قسمت کناره چپ به دست آمد. نتایج حاصل از انجام آزمون تستT  در خصوص مقایسه فراوانی کل ماکروبنتوزها، بین استخرهای 6 و 16  اختلاف  معنی داری را از خود نشان نداد(05/0˃P). مقایسه ماکروبنتوزها طی ماه های مختلف نشان داد که تراکم آنها از تیر ماه تا مهر ماه یک کاهش نسبی را از خود نشان داده که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار است (05/0˂P). فاکتورهای مورد مقایسه (دما، شوری و pH) در دو استخر، اختلاف معنی دار نداشتند (05/0<P)، در حالی که در ماه های مختلف و در صبح و عصر تفاوتی معنی دار مشاهده شد (05/0 ˂P).
 

کلیدواژه‌ها