تاثیر پروبیوتیک دیواره‌ی سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae بر شاخص های رشد ماهیان انگشت قد شیپ (Acipenser nudiventris)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

چکیده

      تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تاثیر افزودن پربیوتیک دیواره­ی سلولی مخمر (Saccharomyces cerevisiae) به اختصار (YCW) در جیره غذایی، بر شاخص های رشد ماهیان انگشت قد شیپ (Acipenser nudiventris) صورت پذیرفت. 240 عدد بچه ماهی شیپ پرورشی با میانگین وزنی 01/0 ±61/7 گرم به مدت 8 هفته توسط ۴ جیره غذایی مختلف، شامل 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد YCW در جیره پایه، در قالب 4 تیمار (که به ترتیب شاهد، تیمارهای ۱، ۲ و۳ می باشند) تغذیه شدند. تیمارها به صورت تصادفی در 12 تانک نیم تنی فایبرگلاسی با تراکم 20 عدد در هر تانک در قالب 4 تیمار با 3 تکرار توزیع شدند. در پایان دوره فاکتورهای رشد محاسبه شد. نتایج نشان داد میانگین شاخص های رشد، نظیر وزن نهایی، شاخص رشد ویژه، میانگین رشد روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمارها اختلاف معنی­دار آماری نسبت به شاهد نداشتند (05/0P>). شاخص هپاتوسوماتیک در تیمارهای حاوی پربیوتیک در جیره به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود (05/0≥P). ضریب چاقی فقط در تیمار حاوی 1% پربیوتیک در جیره به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود. بازماندگی در تمام تیمارها به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود. در مجموع نتایج نشان داد که این پربیوتیک قابلیت تاثیر گذاری بالایی بر فاکتورهای رشد ماهیان انگشت قد شیپ ندارد.

کلیدواژه‌ها