تاثیر استرس شوری بر مقادیر هورمون کورتیزول و گلوکز ماهی کپور علفخوار انگشت قد(Ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

       این تحقیق در یک دوره 21 روزه از شهریور تا آبان سال 1388 در اداره توسعه ماهیان گرمابی شهید ملکی اهواز انجام گرفت. هدف این تحقیق بررسی تاثیر شوری های مختلف (کمتر از 1، 3، 6، 9 و 12 قسمت در هزار) بر مقادیر هورمون کورتیزول و گلوکز ماهی کپور علفخوار انگشت قد (Ctenopharyngodon idella) بود. ماهیان کپور علفخوار (با طول کل 069/0±10 سانتی متر و وزن 239/0 ± 55/12گرم) در مخازن 250 لیتری به تعداد 15 ماهی در هر مخزن در دمای 35/1±16/24 درجه سانتی گراد برای مدت 21 روز قرار گرفتند. هر تیمار دارای سه تکرار بود. در انتهای دوره نیز خون گیری از قلب ماهی ها برای اندازه گیری هورمون کورتیزول و گلوکز انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که شوری تا 3 قسمت در هزار مقادیر هورمون کورتیزول و گلوکز ماهی کپور علفخوار را تحت تاثیر قرار نداد (05/0 <p) ، اما شوری های بالاتر (6 و 9 قسمت در هزار) تاثیر منفی بر هورمون کورتیزول، گلوکز و بازماندگی ماهی داشتند (05/0 >p). در شوری 12 قسمت در هزار همه ماهیان قبل از 14 روز تلف شدند. با افزایش شوری، سطوح هورمون کورتیزول و گلوکز افزایش معنی داری داشت که نشانگر واکنش فیزیولوژیکی ماهیان به استرس شوری است.

کلیدواژه‌ها