بررسی برخی از خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa pallas, 1811 ) کوچگر به تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

2 اداره کل شیلات استان گلستان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

4 مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آب های داخلی گرگان

چکیده

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ماهی سیاه کولی خزری در تالاب انزلی دارای میانگین طول  کل 6/31 ± 2/171 میلیمتر، وزن 7/19 ± 9/62 گرم و سن 9/0± 49/3 سال می باشند. میانگین تعداد فلس های روی خط جانبی 8/1 ± 83/50 عدد، تعداد شعاع های منشعب باله پشتی 2/0± 96/7 عدد و تعداد شعاع های منشعب باله مخرجی 0/1 ± 58/17 عدد می باشند. میانگین طول سر 9/1 ± 47/24 درصد ، قطر چشم 4/0 ±10/6 درصد، بیشترین ارتفاع بدن 4/1 ± 17/26 درصد ، ارتفاع و طول باله پشتی به ترتیب 5/1 ± 22/20 و 8/0 ± 96/10 درصد، ارتفاع و طول باله مخرجی به ترتیب 8/0± 66/12 و 5/1± 17/18 درصد طول استاندارد،  فاصله بین باله های سینه ای و شکمی به ترتیب 7/1 ± 18/24 ، فاصله بین باله های  شکمی و مخرجی 0/20 درصد و طول پیش پشتی (predorsal lenght)  7/1 ± 21/52 درصد طول استاندارد بدن بدست آمد. همچنین مولدین و بچه ماهیان در یک صفت مریستیک (شمارشی)  و 9 صفت مورفومتریک (ریخت سنجی) و مولدین نر و ماده در 12 ویژگی مورفومتریک (بویژه ارتفاع بدن ، طول باله پشتی و مخرجی) با هم تفاوت داشتند. هم چنین در نمای ظاهری ، نرهای بالغ در فصل تولیدمثل دارای دانه های مرواریدی روی سر و بدن بوده  و رنگ بدن آنها تیره تر و باله شکمی و مخرجی آنها نارنجی تر می باشند.
 

کلیدواژه‌ها