اثر برخی یون ها روی فعالیت اسپرم و کارآیی تکثیر مصنوعی ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

3 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی

چکیده

  در این مطالعه، اثر برخی یون ها (سدیم، کلسیم، پتاسیم و منیزیم) روی تحرک اسپرم (دوره تحرک و درصد اسپرم های متحرک) و ظرفیت لقاح (درصد لقاح، نرخ تفریخ، بازماندگی لارو و طول لارو در دو مرحله جذب کیسه زرده و شروع تغذیه فعال) در ماهی کپور سرگنده مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی اثر یون های مختلف برای هر یون سه غلظت مختلف شامل کلرید سدیم (1495، 1886 و 2277 میلی گرم در لیتر)، کلرید پتاسیم (819، 936 و 1503 میلی گرم در لیتر)، کلرید منیزیم (48، 72 و 96 میلی گرم در لیتر) و کلرید کلسیم (20، 50 و 70 میلی گرم در لیتر) تعیین گردید. نتایج نشان داد که دوره تحرک اسپرم به ترتیب در غلظت های 1503 میلی گرم در لیتر یون پتاسیم، 50 میلی گرم در لیتر یون کلسیم، 2277 میلی گرم در لیتر یون سدیم و 48 میلی گرم در لیتر یون منیزیم دارای بیشترین مقدار بود. از میان یون های بررسی شده محلول های حاوی یون سدیم تأثیر بیشتری بر قابلیت لقاح اسپرم نسبت به یون های دیگر داشت. بر طبق، نتایج محلول های حاوی یون های کلسیم اثر منفی بر قابلیت لقاح اسپرم داشت. بنابراین درک تأثیر یونها می تواند برای صنعت آبزی پروری مفید واقع شده و در نتیجه کیفیت اسپرم را در طول تکثیر مصنوعی بهبود بخشد.
 

کلیدواژه‌ها