بررسی و مقایسه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی ماهی گوازیم دم‌رشته‌ای (Nemipterus japonicus (Bloch,1791)) در سواحل جزیره خارک و بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان- ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

        در این پژوهش خصوصیات ریخت سنجی (مورفومتریک) و شمارشی (مریستیک) ماهی گوازیم دم‌رشته‌ای (Nemipterus japonicus) سواحل خلیج‌فارس(جزیره خارک و بوشهر) مورد مطالعه قرار گرفت که با صید 714 نمونه ماهی طی مدت 13 ماه از آذرماه 1388 تا آذرماه 1389 به وسیله تور گوشگیر(چشمه25و35 میلیمتر) به اجرا در آمد. برای این منظور 27 مشخصه مورفومتریک، 8 مشخصه مریستیک و 25 مشخصه نسبی این ماهی مورد بررسی واقع گردید. اطلاعات حاصله در نرم افزارهای آماری همچون systat9.0  و Excel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که طبق نتایج حاصله دامنه طولی ماهیان ماده بین520/194 تا520/356 میلی متر و دامنه وزنی آنها بین 900/46 تا200/305 گرم و در ماهیان نر دامنه طولی بین 520/190 تا520/335 میلی متر و دامنه وزنی آنها بین 500/46 تا800/340 گرم می‌باشد. بیشترین فراوانی گروه های طولی  250 تا 280 میلیمتر برآورد گردید و نسبت جنسی نر به ماده نیز 1: 17/2 بود.

کلیدواژه‌ها