بررسی اثر رنگدانه آستاگزانتین روی رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

         در این تحقیق، اثر رنگدانه آستاگزانتین بر روی رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی(64/0±93 گرم) در مزرعه پرورش ماهی سرشار در ارتفاعات جاده سه هزار واقع در شهرستان تنکابن به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در 2 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمار 1: تغذیه با غذای تجاری معمولی (تیمار شاهد)، تیمار 2:  mg/kg41 آستاگزانتین. هر یک از تیمارهای مورد آزمایش به ترتیب در ساعات 8، 12، 16 تغذیه شدند. لازم به ذکر است که نرخ غذادهی براساس وزن توده زنده بعد از هر بار زیست سنجی صورت گرفت. در پایان دوره، خونگیری از ماهیان انجام شد. نتایج نشان داد بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن ماهیان اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (05/0p<) و هیچ اختلاف معنی داری در طول بدن ماهیان، پارامترهای عملکرد رشد و مصرف غذایی شامل FCR ، SGR  ، GR ، BWI%, CF و بازماندگی بین تیمارهای مختلف وجود نداشت (05/0<p). درجه صورتی شدن گوشت با استفاده از SalmoFanTM تعین شد که در پایان دوره به درجه 28 رسید. نتایج بین تیمارهای مورد بررسی از نظر فاکتورهای خونی گلبول قرمز، گلبول سفید، لنفوسیت و IgM اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0p<)، اما از نظر فاکتورهای مونوسیت و نوتروفیل اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت (05/0<p). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که جیره mg/kg41 آستاگزانتین به دلیل صرفه اقتصادی، جیره مناسب در پرورش قزل آلای رنگین کمان است.

کلیدواژه‌ها