تعیین غلظت مناسب نمک طعام جهت ضدعفونی ماهیان کپور سرگنده (Aristichthys nobilis)،کپور معمولی(Cyprinus carpio) و کپور علفخوار(Ctenopharyngodon idella) به هنگام حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

چکیده

این مطالعه در مرداد ماه سال 1390 در اداره توسعه ماهیان گرمابی شهید ملکی اهواز صورت گرفت و هدف آن، ارزیابی غلظت بهینه حمام نمک طعام برای ضدعفونی ماهیان انگشت قد ماهیان کپور سرگنده (59/0± 38/4گرم)، کپور معمولی (87/0± 43/5 گرم) و کپور علفخوار (65/0± 28/5 گرم) به هنگام حمل و نقل بود. بعد از یک ساعت قرار گرفتن در معرض غلظت های متفاوت شوری (1>،10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30 گرم در لیتر) مشاهده کردیم که شوری تا 18 گرم در لیتر تغییرات رفتاری غیر طبیعی و تلفاتی در ماهیان ایجاد نکرد (05/0<p).  ولی شوری های بالاتر از 20 گرم در لیتر تاثیر منفی بر بازماندگی، شکل ظاهری و رفتار ماهی ایجاد کردند (05/0>p). این نتایج نشان می دهد که استفاده از حمام نمک کوتاه مدت با غلظت 18 گرم در لیتر برای به هنگام جابه جایی می تواند در شرایط آزمایشی ما پیشنهاد شود.      
 

کلیدواژه‌ها