بررسی آلودگی انگلی دیپلوستومیازیس در ماهیان سد مهاباد آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 مرکز تحقیقات آرتمیای ایران

چکیده

          در این بررسی تعداد 140 عدد ماهی از تابستان 1389 تا بهار 1390 (شامل43 عدد ماهی کپور نقره ای، 39 عدد ماهی کپور معمولی، 29 عدد ماهی سوف و 29 عدد ماهی سیم)، صید گردید و از لحاظ آلودگی انگلی به نماتود دیپلوستوموم مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج بدست آمده از این بررسی نشان دهنده وجود آلودگی 51% در ماهیان مورد مطالعه بود. میزان آلودگی در ماهی کپور نقره ای (93%) بیش از سایر گونه های صید شده بود. در ماهی کپور معمولی(82%) و در ماهیان سوف و سیم هیچ گونه آلودگی به انگل Diplostomum spathaceumمشاهده نگردید. همچنین بر اساس این تحقیق درصد آلودگی در ماهیان آلوده به انگل متاثر از فصول مختلف سال بود. با توجه به خسارات بالای اقتصادی انگل Diplostomum spathaceum به خصوص در ماهیان پرورشی، میزان آلودگی این انگل با تاکید بر جنبه های اپیدمیولوژیک در سد مهاباد استان آذر بایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها