تاثیر پودر جلبک های دریایی Sargassum ilicifolium و Padina gymnospora در بسترهای مختلف بر روی رشد و بقاء نوجوان های خیار دریایی Holothuria scabra

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایستگاه تحقیقات نرمتنان شیلاتی بندرلنگه.

2 دانشگاه هرمزگان

3 ایستگاه تحقیقات نرمتنان شیلاتی بندرلنگه

چکیده

         این تحقیق در سال 1390 در ایستگاه تحقیقات نرمتنان بندرلنگه و در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. چهار تیمار مختلف که شامل غذای جلبک سارگاسوم با بستر ماسه ای دانه درشت، غذای جلبک سارگاسوم با بستر ماسه ای دانه ریز، غذای جلبک پادینا با بستر ماسه ای دانه درشت و غذای جلبک پادینا با بستر ماسه ای دانه ریز  انتخاب و برای هر تیمار، سه تکرار در نظر گرفته شد. در هر مخزن 20 عدد نوجوان خیار دریایی گونه Holothuria scabra  با طول و وزن اولیه به ترتیب 72/1± 21/14 میلی متر و 112/0±394/2 گرم قرار داده شدند. پرورش به مدت  30 روز در مخازن پلی اتیلن صورت گرفت. طول نهایی در تیمارها به ترتیب به 52/3±78/23، 72/7±32/34، 71/7±94/19 و 92/5±41/21 میلی متر رسید. وزن نهایی هم در تیمار ها به ترتیب به 172/0±984/3، 382/0±014/4، 232/0±994/2و 378/0±174/3 گرم رسید. بازماندگی در تمام تیمارها یکسان و 100 درصد بود. بالا ترین میانگین رشد بر اساس طول (میلی متر در روز) و وزن (گرم در روز) در تیمار غذای جلبک سارگاسوم با بستر نرم و کمترین آن در تیمار غذای جلبک پادینا با بستر درشت به دست آمد. میانگین اختلاف رشد بر اساس طول و وزن در بین بسترها با غذای مشابه معنی دار نبود (01/0P).  نتیجه کلی این بود که استفاده از پودر جلبک سارگاسوم اثر بیشتری نسبت به پودر جلبک پادینا بر روی رشد نوجوان های خیار دریای گونه H.scabra داشت.

کلیدواژه‌ها