برداشت زیتوده ریزجلبک Nanochloropsis oculata با استفاده از روش الکتروفلوکولاسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان،

چکیده

  هزینه برداشت ریزجلبک‌ها به دلیل دارا بودن اندازه کوچک و میزان تغلیظ پائین‌شان در محیط کشت، به عنوان یک چالش بزرگ محسوب می‌گردد. در مطالعه حاضر، امکان استفاده از روش الکتروفلوکولاسیون (جریان مستقیم برق) برای برداشت زیتوده ریزجلبک Nanochloropsis oculata  از محیط کشت مورد آزمایش قرار گرفت. میزان ترکیبات بیوشیمیایی، کلروفیل a و میزان رویش‌پذیری (viability) ریزجلبک N. oculata 10 روز پس از تغلیظ با جریان الکتریسیته تعیین گردید. نتایج اندازه‌گیری‌های ترکیبات بیوشیمیایی و کلروفیلa نشان داد که سلول تغلیظ شده ریزجلبک با این روش هیچگونه کاهشی در میزان ترکیبات بیوشیمیایی و کلروفیلa در مقایسه با شاهد را نشان نداد. همچنین نتایج نشان داد که کارایی فلوکولاسیون با افزایش میزان جریان مستقیم الکتریسیته افزایش یافت. میزان کارایی فلوکولاسیون در ولتاژهای 3 تا 10 ولت به اندازه 85 تا 97٪ بود. بیشینه کارایی فلوکولاسیون، 97٪، در ولتاژ 10 ولت پس از 30 دقیقه و در کمترین زمان نشست 2 ساعت صورت گرفت. میزان رویش‌پذیری بدست آمده برای ریزجلبک N. oculata پس از فلوکولاسیون با جریان برق مستقیم (10-3 ولت) نشان داد که سلول‌ها در شرایط خوبی از نظر شکل قرار داشته و تفاوت قابل تشخیصی بین آنها و سلول‌های غیر فلوکوله در زیر میکروسکوپ نوری دیده نشد. این مطالعه به روشنی نشان داده است که الکتروفلوکولاسیون روش‌ موثر برای فلوکوله نمودن سلول ریزجلبک N. oculata بوده، از اینرو می‌تواند به عنوان یک جایگزین سودآور در تولید ریزجلبک تغلیظ شده برای صنعت آبزی‌پروری و کارگاه های تکثیر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها