غنی سازی آرتمیای بالغ Artemia franciscana با غلظت های مختلف امولسیون اسیدهای چرب غیر اشباع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 پژوهشکده میگوی کشور

چکیده

به منظور غنی سازی آرتمیا بالغ گونه فرانسیسکانا، جهت دستیابی به غلظت مناسب ماده غنی ساز Spari Selco (INVE) ساخت کشور بلژیک، از غلظت های 5/0، 1 و 2 گرم در لیتر با تراکم 10 قطعه در هر میلی لیتر به مدت 3 ساعت استفاده شد. کلیه  فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی موجود از قبیل دمای آب، شوری، نوردهی، شدت نور در یک دامنه ثابت نگه داشته شدند. مقادیر اسیدهای چرب لینولئیک اسید (6-n18:2)، لینولنیک اسید (6-n16:1)، آراشیدونیک اسید(6-n20:4)، ایکوزاپنتانوئیک اسید  (3-n20:5) و دوکوزاهگزانوئیک اسید  (3-n22:6) در آرتمیا بالغ غنی شده با غلظت 2 گرم در لیتر Spari Selco نسبت به آرتمیا بالغ غنی شده با غلظت های 1 و 5/0 گرم در لیتر و آرتمیا بالغ غنی نشده، بطور معنی داری بیشتر بود (05/0P<). از سوی دیگر بررسی ها نشان داد که مقادیر مربوط به مجموع اسیدهای چرب 3ω ، اسیدهای چرب 6ω و اسیدهای چرب غیراشباع (Σ HUFA) در غلظت 2 گرم در لیتر نسبت به سایر تیمارها بطور معنی داری بیشتر بود. نتایج نشان دادند مناسبترین غلظت جهت غنی سازی اسیدهای چرب غیر اشباع آرتمیاهای بالغ غلظت 2 گرم در لیتر بود.

کلیدواژه‌ها