تاثیر استرس شوری بر ترکیبات بدن ماهی کپور نقره ای انگشت قد (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده

         این مطالعه به منظور بررسی تاثیر شوری های (1>، 3، 6، 9 و ppt12) بر میزان رطوبت، پروتئین خام و چربی خام بدن ماهی کپور نقره ای انگشت قد (با وزن 726/0± 55/13گرم و طول 093/0± 04/11 سانتی متر) طی یک دوره 21 روزه در اداره توسعه ماهیان گرمابی شهید ملکی اهواز انجام گرفت. در شوری ppt12 همه ماهیان قبل از 7 روز تلف شدند. یافته ها در انتهای دوره آزمایش تغییرات معنی داری را در پروتئین خام و چربی خام بدن نشان نداد (05/0<p)، اما شوری تاثیر معنی داری بر آب زدایی بدن ایجاد نمود (05/0>p).

کلیدواژه‌ها