اندازه گیری و مقایسه کیفیت ترکیب شیمیایی بافت عضله سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber)، قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس در فصل زمستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

        این تحقیق در سال 1389 به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر، رطوبت و در ماهی شوریده (Otolithes ruber)، قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس انجام شد. 9 نمونه ماهی از هرگونه در دی ماه از بازار ماهی اهواز تهیه شدند. طول کل ماهی شوریده، قباد و شیر به ترتیب 50/0±17/35، 57/0±33/49 و 5/4±38/53 سانتیمتر بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 و آزمون t انجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 95 درصد (05/0=P) تعیین گردید. بالاترین میزان چربی و خاکستر به ترتیب 1/0±4/3 و 01/0±63/1 درصد در عضله ماهی شیر و بالاترین میزان پروتئین و رطوبت 2/0±9/19 و 1/0±2/78 درصد  به ترتیب در عضله ماهی قباد و شوریده بود. درمورد میزان فیبر و کربوهیدرات در همه نمونه های مورد مطالعه صفر بود. در این تحقیق بین میزان چربی و خاکستر عضله سه گونه ماهی  شیر، شوریده و قباد اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0>P)، اما میزان پروتئین و رطوبت اختلاف معنی داری نداشت (05/0<P).

کلیدواژه‌ها