تعیین طول بلوغ، هم آوری، نسبت جنسی و فصل تخم ریزی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

در این مطالعه تولید مثل ماهی شوریده(Otolithes ruber) مورد بررسی قرار گرفت . بیشترین جمعیت آن در خلیج فارس و دریای عمان در اعماق کمتر از 50 متر دیده می شود و این گونه از ماهیان تجاری ممتاز منطقه است. نمونه برداری  از شهریور 1386 تا آذرماه 1387 به طور ماهانه انجام گرفت. در طی 15 ماه بررسی ، جمعاً 540 عدد ماهی شوریده مورد مطالعه قرار گرفت. رابطه طول و وزن برای شوریده 1268/3 L 0064/0 = W برآورد گردید. طول بلوغ (Lm50) برای ماهی شوریده 7/33 سانتیمتر به دست آمد. مطالعات نشان داد که با توجه به رابطه طول و وزن ماهی مذکور از رشد ایزومتریک برخوردار است.  نسبت جنسی ماده به نر برای شوریده 76/1 به 1 بود. بیشترین میزان هم‌آوری مطلق و نسبی برای ماهی شوریده به ترتیب 1128401 و 7/943 تخمک به دست آمد. بیشترین قطر تخمک برای شوریده 350   میکرون مشاهده شد. زمان تخم‌ریزی (فصل تخمریزی) برای شوریده اردیبهشت و خرداد تعیین گردید.
 

کلیدواژه‌ها