تاثیر شوری بر رشد و بازماندگی ماهی فیتوفاگ انگشت قد (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده

        در سال های اخیر به علت خشک سالی و کاهش بارندگی در استان خوزستان شوری آب در برخی مزارع افزایش یافت و به 9ppt  نیز رسید، لذا در این تحقیق در یک دوره 21 روزه به بررسی شاخص های رشد و بازماندگی در ماهی فیتوفاگ انگشت قد (Hypophthalmichthys molitrix)در شوری های (ppt12،9،6 ،3) و آب شیرین (ppt<1) به عنوان شاهد پرداخته شد. بدین منظور، ماهیان فیتوفاگ (با وزن 726 /0 ± 55/13 گرم و طول کل 093 /0±04/11 سانتی متر) در مخازن فایبرگلاس250 لیتری به تعداد 10عدد ماهی در هر مخزن در دمای  (C °35/1±16/24) قرار گرفتند. هر تیمار دارای سه تکرار بود. ماهی ها هر هفت روز یک بار (7،14،21روز) برای ارزیابی رشد زیست سنجی  شدند. نتایج این بررسی حاکی از آن بود که افزایش شوری تا ppt3، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، بازماندگی و طول بدن را تحت تاثیر قرار نداد. اما شوری های بالاتر (ppt6 و 9) باعث ایجاد استرس و تاثیر منفی بر این فاکتورها شدند. در شوری ppt12 همه ماهیان قبل از 7 روز تلف شدند. ماهی فیتوفاگ، یک ماهی آب شیرین است که نوسانات شوری کم را تحمل می کند و رشدی خوب و بدون علایم استرس را تا شوری ppt3 نشان داد. ماهی فیتوفاگ می تواند با موفقیت در آب هایی تا شوری ppt3 پرورش یابد، اما شوری های بالاتر باعث ایجاد استرس شده و تاثیر منفی بر رشد و بازماندگی آن دارد. 
 

کلیدواژه‌ها