ترکیب اسیدهای چرب ماکروجلبک قهوه ای Cystoseira myrica وجلبک قرمز Laurencia snyderiae در مناطق جزر و مدی سواحل شهرستان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

چکیده

  امروزه ماکروجلبک های دریایی به عنوان یک منبع غذایی از ترکیبات مختلف همانند اسیدهای چرب محسوب می شوند. از این رو در این مطالعه پس از جمع آوری ماکروجلبک های قهوه ای Cystoseira myricaوقرمز  Laurencia snyderiae در مهرماه 90 از ایستگاه های هلیله، گمرک، جفره و آب شیرین کن  در سواحل شهرستان بوشهر مقادیر اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع هر کدام از آنها با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی(مدل 6890-Agilent ،ساخت انگلستان) اندازه گیری شد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن بود که مقادیر اسیدهای چرب اشباع ، اسیدهای چرب غیراشباع با یک باند دوگانه (تک غیر اشباع) و اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه (چند غیر اشباع) در ماکروجلبک قرمز L.snyderiae به ترتیب به میزان  (0503/0±3457/1 ، 0290/0±7785/0و0397/0±1419/1میلی گرم برگرم ماده خشک )  بود  که این مقادیر بطور معنی داری بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده در ماکروجلبک قهوه ای myrica C. به ترتیب به میزان  ( 0209/0±0158/1 ، 0153/0±7474/0 و 0146/0±7090/0   میلی  گرم بر گرم ماده خشک) می باشد. (P<0/05). مقادیراسیدهای چرب لینولئیک اسید (C18:2n6)، آلفا لینولنیک اسید ( (C18:3n3، آراشیدونیک اسید (C20:4n6)، EPA (C20:5n3) و DHA (C22:6n3) بطور معنی داری در ماکروجلبک L. snyderiae  ( به ترتیب 0065/0±1881/0 ، 0085/0±2052/0،0010/0±0224/0،0009/0±0241/0 و0010/0±0275/0 میلی گرم بر گرم ماده خشک) به استثناء DHA بیشتر از ماکروجلبک  myrica C. (به ترتیب0096/0±1527/0 ،0002/0±0118/0 ، 0002/0±0095/0، 0006/0±0142/0 و0008/0±0305/0میلی گرم بر گرم ماده خشک) بود . لیکن این در حالی بود که هیچگونه تفاوت آماری معنی داری در مقادیر اسیدهای چرب فوق در ماکروجلبک های جمع آوری شده از ایستگاه های مختلف مشاهده نگردید . نتایج نشان دادند مقادیر اسیدهای چرب غیراشباع در ماکروجلبک قرمز L. snyderiaeنسبت به ماکروجلبک قهوه ای myrica. C بطور معنی  داری بیشتر بود. به گونه ای که به استثناء مقادیر DHA ،اسیدهای چرب لینولئیک اسید، آلفا لینولنیک اسید، آراشیدونیک اسید، EPA و درماکروجلبک  L. snyderiae بطور معنی داری بیشتر از مقادیر ترکیبات فوق در ماکروجلبک  قهوه ای myrica C. بود.
  

کلیدواژه‌ها