بررسی برخی پارامترهای یونی و هورمونی سرم خون لاک پشت عقابی imbricata Eretmochelys خارج از فصل تخم گذاری در جزیره قشم ( خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی

چکیده

دراین مطالعه برخی پارامترهای یونی سرم خون (سدیم، پتاسیم، کلر، آهن، کلسیم و فسفر) و پارامتر های هورمونی (استرادیول، پروژسترون، FSH و LH) لاک پشت عقابی در خارج از فصل تخم گذاری(پاییز) پرداخته شده است. براساس نتایج بدست آمده ارتباط معنی داری بین اغلب فاکتورهای یونی و هورمونی با پارامترهای زیست سنجی( وزن، طول و عرض کاراپاس) وجود داشت(01/0>P). دامنه پارامتر های یونی شامل سدیم، پتاسیم و کلر به ترتیب:  150-110، 6/4-2/2،115-85 میلی مول بر لیتر و آهن، کلسیم و فسفر به ترتیب: 2/33-3/5 میکرو گرم بر دسی لیتر، 3/11-8/5 و  15-4/4 میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری گردید. پارامتر های هورمونی استرادیول، پروژسترون، FSH و LH نیز به ترتیب: 17-9 پیکو گرم بر میلی لیتر، 65/0-21/0 نانو گرم بر میلی لیتر، 7-8/0 میکرو واحد برلیتر و  2/2-7/0 نانو مول بر لیتر گزارش گردید. داده های این مطالعه می توانند به عنوان مقادیر مرجع و راهنما جهت ارزیابی وضعیت سلامت، پتانسیل رشد و تولید مثل جمعیت های لاک پشت های دریایی در فصل تخم گذاری و خارج از فصل تخم گذاری ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها