تأثیر پروبیوتیک تجاری بیوپلاس 2B بر خصوصیات کیفی آب، میزان رشد و درصد بازماندگی ماهی Poecilia sphenops در سیستم بدون تعویض آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده منابع طبیعی بهبهان

چکیده

       در آبزی پروری کیفیت آب نقش مهمی در سلامت ماهی و میزان رشد و بقاء آن ایفا می­نماید. با افزایش تقاضا برای آبزی پروری دوستدار محیط زیست استفاده از پروبیوتیک­ها به این منظور به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر پروبیوتیک بیو­پلاس 2B با غلظت­های 1/0 و 2/0 گرم بر لیتر در مقایسه با تیمار شاهد بر خصوصیات کیفی آب و میزان رشد و بازماندگی ماهی مولی (Poecilia sphenops) در سیستم بدون تعویض آب به مدت یک ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در آزمایشگاه گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی بهبهان در پاییز سال 1385 انجام پذیرفت. 9 آکواریوم شامل٣ تکرار برای هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت، هر مخزن با 30 عدد ماهی (میانگین وزنی۰٥/١ گرم) ذخیره سازی شد. فاکتورهای کیفی آب شامل، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول و pH به مدت یک ماه به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفتند و در پایان به منظور تعیین میزان رشد و بازماندگی، ماهیان وزن و شمارش شدند. در نهایت مشاهده شد که پروبیوتیک تأثیر معنی­داری بر خصوصیات کیفی آب ندارد (٠٥/٠p ) هرچند سبب افزایش رشد و درصد بازماندگی ماهی­ها شد (٠٥/٠>p). این آزمایش در آزمایشگاه گروه شیلات دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان در پاییز سال 1385 انجام پذیرفت.
 

کلیدواژه‌ها