بررسی اثرات استرس زدایی تغذیه لارو ماهی طلایی (Carasius auratus) با آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع و ویتامین C

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

        استفاده از غذای زنده در آبزی پروری از نظر بهبود کیفیت لاروها حائز اهمیت است. آرتمیای غنی شده با مواد مغذی ضروری خصوصاً اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین C جهت افزایش رشد، درصد بقا و مقاومت در برابر تنش های محیطی و بیماری های عفونی در گونه های مختلف آبزیان مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ناپلیوس های آرتمیای غنی شده با مخلوطی از ویتامین C و اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره در تغذیه آغازین ماهی طلایی در یک دورة سه هفته ای بوده و اثر چهار تیمار غذایی با سه تکرار برای هر تیمار، بر لاروهای ماهی طلایی مورد ارزیابی قرار گرفت (تیمار 1: غذای کنسانتره تجاری (تیمار شاهد) تیمار2: ناپلیوس آرتمیای اینستار I، تیمار3: آرتمیای غنی شده با مخلوطی از اسیدهای چرب غیر اشباع و  ویتامین C و تیمار4: مخلوط آرتمیای غنی شده و غذای کنسانتره (هر کدام به میزان 50%). نتایج نشانگر تفاوت معنی دار بین تیمارها از نظر رشد لاروها بود(05/0>P). میزان رشد لاروها در گروه تغذیه شده با مخلوط غذای کنسانتره و ناپلیوس آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و آسکوربیل پالمیتات نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری بالاتر بود و تغذیه 100% با ناپلیوس های آرتمیا باعث کاهش رشد لاروها گردید.همچنین تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف از نظر درصد بقا و مقاومت در برابر استرس حرارتی بالا و استرس کمبود اکسیژن، تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد(05/0>P).  بیشترین درصد بقا و مقاومت لاروها به استرس های محیطی، مربوط به گروه 100% تغذیه شده با ناپلیوس های آرتمیای غنی شده با مخلوط اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و آسکوربیل پالمیتات بود.

کلیدواژه‌ها