اثر محلول های فعال کننده اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی آزاد پرورشی دریای خزر(Salmo trutta caspius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

      کیفیت مناسب اسپرم که مهمترین مشخصه آن تحرک می‌باشد، می‌تواند سبب افزایش لقاح گردد. از آنجایی که کیفیت اسپرم‌ها و تخمک‌ها در طول دوره تکثیر به مرور کاهش می‌یابند و این مسئله سبب پایین آمدن کیفیت کار تکثیر خواهد شد، تحقیق حاضر به منظور افزایش کارایی تولید مثل با استفاده از فعال‌کننده‌ها در اواسط فصل تکثیر انجام گرفت. بدین منظور 14 محلول فعال‌کننده با ترکیبات مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و از بین آنها 7 محلول بر اساس افزایش مدت زمان تحرک اسپرم برای انجام تحقیق حاضر انتخاب شدند. اثر 7 محلول فعال‌کننده و همچنین آب مقطر و آب کارگاه به عنوان شاهد، بر مدت زمان تحرک اسپرم، میزان لقاح، چشم‌زدگی و تخم گشایی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که در مورد فاکتور تحرک اسپرم، محلول‌های فعال‌کننده اسپرم اختلاف معنی‌داری در مقایسه با هم و با گروه شاهد داشتند. بدین صورت که فعال‌کننده ‌1 با ترکیب gr/L  6 =  NaCl،  CaCl2
gr/L 2/ 0= O2.2H و gr/L 50/4=   CO(NH2)2 با 6/7pH =   و  فعال‌کننده 6  با ترکیب gr/L 735/. CaCl2.2H2O= ،  gr/L305/7 NaCl= با7/7pH=  بالاترین مدت زمان تحرک را سبب گردیدند. اما میزان لقاح، چشم زدگی و تخم گشایی در تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنی داری را با گروه شاهد نشان ندادند. نتایج موید آن است که استفاده از محلول‌های فعال‌کننده اسپرم مورد تحقیق، تأثیرات معنی‌دار مثبتی در افزایش مدت زمان تحرک اسپرم ماهی آزاد دریای خزر داشتند و این امر می تواند بر کارایی تکثیر مصنوعی اثر مطلوبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها