تعیین میزان Lc50 سرب و روی در بچه ماهیان ازون برون(Acipenser stellatus) و اثرات هیستوپاتولوژیک آنها بر روی بافت های کبد و آبشش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 مرکز تحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوان

3 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

چکیده

          روی و سرب از مهمترین آلاینده های اصلی در آب رودخانه های منتهی به دریای خزر می باشند. هدف از انجام این تحقیق تعیین Lc50فلزات سرب و روی در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus)1تا3 گرمی  و بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک کبد و آبشش این گونه ماهی اقتصادی دریای خزر در مواجهه با غلظت های کمتر از حد کشندگی ((25%-50%-75% Lc50)) فلزات سنگین روی و سرب است. برای این منظور ابتدا Lc50 این دو فلز در طی 96 ساعت بر اساس استاندارد متد (O.E.C.D ,1989) و به روش ساکن Static برای این ماهی بدست آمد. در طول آزمایشات تمام فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مانند pH، دما، سختی، اکسیژن محلول و... اندازگیری شد در مرحله بعدی غلظت های25-50و 75 درصد Lc50 برای این دو فلز مشخص گردید و در هر تیمار با سه تکرار ماهیان در معرض این غلظت ها قرار داده شدند. یک گروه شاهد  در نظر گرفته شد بعد از یک هفته از تیمارها بصورت تصادفی ماهی برداشت کرده و بافت های مورد نظر (کبد و آبشش) آنها را جدا کرده و به روش پارافینه کردن بافت ها را عمل آوری و با استفاده از میکروسکوپ مجهز به دوربین از بافت های بدست آمده عکسبرداری شده و سپس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در گروه شاهد بافت های کبد و آبشش سالم بودند در بافت کبد و آبشش ماهیان تیمارهای (25%)، (50%)و (75%) غلظت کشنده عوارض هیستوپاتولوژیک مختلف مانند نکروز سلولی، خونریزی، هیپرپلازی و... دیده شد و این عوارض از تیمار25% به بالا افزایش یافت، بطور کلی کبد این ماهیان سالم تر و عوارض بیشتر در آبشش این ماهیان دیده شد.
 

کلیدواژه‌ها