مقایسه تغییرات بازهای فرار نیتروژنی (TVB-N) در ماهی شوریده (Otolithes ruber) و ماهی کوپر (Argyrops spinifer) نگهداری شده در یخ (4 درجه سانتیگراد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

          این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات بازهای نیتروژنی فرار در ماهی شوریده (Otolithes ruber) و ماهی کوپر (Argyrops spinifer) نگهداری شده در یخ (4 درجه سانتیگراد) انجام شد. میزان تغییرات بازهای نیتروژنی فرار بعد از صید، در روز 2، 4، 6، 9، 11، 13، 16 و 18 روز بعد از نگهداری در یخ به روش کلدال اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد میانگین میزان بازهای نیتروژنی فرار برای ماهی شوریده 07/7±31/25 میلی گرم در 100 گرم و برای ماهی کوپر 53/5±88/20 میلی گرم در 100 گرم بود. میزان بازهای نیتروژنی فرار برای ماهی شوریده در روز 9 و برای ماهی کوپر در روز 13، 2/25 میلی گرم در 100 گرم محاسبه شد. میزان بازهای نیتروژنی فرار در 19 روز مورد مطالعه  برای ماهیان شوریده و کوپر اختلاف معنی داری داشت (05/0>P). میانگین میزان بازهای نیتروژنی فرار در ماهی شوریده در 19 روز نگهداری در یخ نسبت به ماهی کوپر بالاتر بود (05/0>P)، اما با این حال نمی توان به طور قطعی اظهار داشت که این گونه فساد پذیرتر می باشد. بنابراین در کنار بازهای نیتروژنی فرار بایستی شاخص های دیگری چون تری متیل آمین و فرمالدیید نیز سنجش گردد. مدت زمان ماندگاری ماهی شوریده و کوپر در زیر یخ به ترتیب 9 و 13 روز بود، زیرا بعد از این زمان کیفیت ظاهری و حسی این دو گونه پایین آمد.
  

کلیدواژه‌ها