شناسایی چهارگونه جلبک سبز Dunaliella جداشده از آب های منطقه جزر و مدی جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس

2 دانشگاه اصفهان گروه زیست شناسی

3 پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

چکیده

       به منظور شناسایی گونه های جلبک سبز Dunaliella ، نمونه برداری از آب های منطقه جزرومدی جزیره قشم صورت گرفت و تحت شرایط استریل با استفاده از محیط کشت جانسون رشد داده شد. خالص‌سازی جلبک‌های مذکور به وسیله کشت نمونه های جلبکی روی محیط کشت جامد حاوی آگار و انتقال تک کلنی به محیط کشت مایع و تکثیر آن انجام شد. جهت شناسایی جنس و گونه‌های Dunaliella ، با در نظر گرفتن برخی خصوصیات ریخت شناسی از جمله وجود یا عدم وجود دیواره سلولی، شکل و اندازه سلول‌ها، و نیز وجود یا عدم وجود تاژک و تعداد و نوع آن و همچنین وجود و یا عدم وجود لکه چشمی (Eye spot) با استفاده از کلید شناسایی جنس و گونه انجام شد.برای مشاهده عکس العمل این جلبک ها به غلظت های مختلف نمک، نمونه های جلبکی را در معرض میزان شوری های مختلف نمک (NaCl)، قرار داده و میزان گلیسرول تولید شده و همچنین میزان رشد سلول ها اندازه گیری گردید. در این مطالعه چهار گونه از جنس Dunaliella شاملD.maritima، D .minutisima،D .quartolecta وD .viridis  بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و همچنین خصوصیات فیزیولوژیک از جمله تولید گلیسرول تحت شرایط شوری (1 تا 4 مولار نمک)، رشد بهینه در غلظت یک یا دو مولار نمک (NaCl)، قابلیت تغییر رنگ جلبک از سبز به نارنجی- قرمز و یا عدم قابلیت تغییر رنگ در غلظت‌های بالای نمک (4 مولار)، شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها