شناسایی، تراکم و تنوع پرتاران در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)در منطقه گواتر- چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در این تحقیق کرم های پرتار در استخرهای خاکی پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)در منطقه گواتر مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری در یک دوره 3 ماهه(دوره پرورش میگو در سال 1391) از تیر تا شهریور 1391 به صورت ماهیانه بوسیله گرب اکمن در 4 استخر که هر کدام دارای 3 ایستگاه و 3 تکرار بودند در منطقه گواتر انجام گرفت. در بررسی جوامع پرتار3 جنس و 1 گونه از خانواده Nereidae شناسایی شد. جنس وگونه های شناخته شده عبارت بودند از .Nereis sp ،Ceratonereis erythraeensisو Gymnonereis sp.. بیشترین تنوع گونه ای و تراکم به ترتیب مربوط بهGymnonereis sp.  با فروانی03/93 %، Ceratonereis erythraeensis با فراوانی97/4 % و .Nereis sp با فراوانی 98/1 % گزارش شد. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد اختلاف معنی داری(05/0p˂  ) بین میانگین فراوانی پرتاران در ماه های مختلف وجود داشت. در این بررسی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی استخرها مانند اسیدیته، درجه حرارت، شوری و اکسیژن محلول نیز مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیز دانه بندی رسوبات میزان درصد سیلت-رس را با دامنه (08/98-81) نشان داد که کمترین مقدار در ورودی استخرها و در شهریورماه و بیشترین مقدار مربوط به خروجی استخرها و در تیر ماه ثبت شد. به منظور بررسی وضعیت تنوع پرتاران شاخص های تنوع گونه ای در هر ایستگاه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تنوع گونه ای از قسمت ورودی به خروجی استخرهای مختلف از175/0 به 043/0 و غالبیت از017/0 به 20/0 رسیده است. با توجه به اعداد شاخص شانون ( ) نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه کرم های پرتار از تنوع و فراوانی کمی برخوردار  بود.

کلیدواژه‌ها