مقایسه فاکتورهای ریخت سنجی جنس نر و ماده قزل آلای رنگین کمان پرورشی در ایران (Oncorhynchus mykiss )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه تهران ،دانشکده دامپزشکی ،

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

 این مطالعه به منظور بررسی رابطه طول- وزن (LWR) ، طول – طول (LLR ) و فاکتور وضعیت در قزل آلای پرورشی در هر دو جنس نر و ماده بوده است . 100 عدد مولد نر و ماده قزل آلای رنگین کمان که در سال سوم پرورش قرار داشتند از مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج در دی ماه 1391 جمع آوری ، سپس نمونه ها بیهوش شده و مورد بررسی ریخت سنجی قرار گرفتند.  پارامترهای طول با کمک تخته  اندازه گیری و کولیس درجه بندی با دقت یک میلیمتر  و وزن با ترازوی دیجیتال با دقت یک گرم اندازه گیری شدند. داده های بدست آمده برای ماهیان نر و ماده جمع آوری و سپس آنالیزهای آماری که شامل رگرسیون و  تعیین ضریب همبستگی بود تعیین گردید.  ضریب تشخیص(2  r ) همبستگی بالایی را در روابط طول – وزن (LWR)  و طول – طول (LLR) در جنس نر ، ماده و ترکیب دو جنس نشان داد. میزان شیب ( b )در رابطه طول و وزن هر دو جنس نر و ماده زیر 3 بدست آمد که مشخص کننده الگوی رشد آلومتریک در این ماهی بود. میانگین فاکتور وضعیت در نر و ماده  به ترتیب 321/1 و 192/1 برآورد شد. این تحقیق مجموعه ای از داده ها و اطلاعاتی در مورد طول کل – طول کل ، طول – وزن و فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی از مولدین قزل آلای پرورشی در ایران فراهم می نماید و نیز بیان کننده وضعیت مناسب و رشد رضایت بخش ماهیان مرکز مورد مطالعه است.
 

کلیدواژه‌ها