بررسی اثر غلظت های متفاوت جلبکsp. Nannochloropsis بر رشد و بازماندگی Artemia franciscana

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس

2 دانشگاه هرمزگان

چکیده

آرتمیا در بخش غذای زنده دامنه وسیعی را به خود اختصاص داده تا جایی که در برخی موارد به عنوان غذای زنده منحصر بفرد ارزش پیدا کرده. در این مطالعه Artemia franciscanaتخم گشایی شده در شرایط آزمایشگاهی در پنج تیمار(T, E, D, G, B) هر یک با سه تکرار با تراکم 500 عدد در لیتر در ظروف کوچک 4 لیتری با جلبک نانوکلروپسیس به مدت 3 هفته تغذیه گردید.در طول مدت آزمایش تمامی شرایط مانند دما، شوری و  pHجهت تمام  تیمارها یکسان منظورگردید. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید ازنظر طول، تیمار E با تراکم 16 میلیون، از نظر بازماندگی تیمار G با تراکم 8 میلیون و از نظر وزن تیمارG با تراکم  8 میلیون، وضعیت مناسب تری را نسبت به سایر تیمارها داشته اند و اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان دادند(5 0/0 P<). هدف از اجرای این پژوهش بررسی اختلاف میان غلظتهای مختلف جلبک نانوکلروپسیس جهت تغذیه ناپلیوسهای آرتمیا و مقایسه این غلظتها جهت سنجش رشد و میزان بازماندگی ناپلیوسها بود.

کلیدواژه‌ها